Skip to content

      Welcom !

BambooTouch

Bamboeproductie

Bamboe is een onuitputtelijke natuurlijke grondstof met uitzonderlijke fysieke eigenschappen.
Het is een ecologische en hernieuwbare materie die een oplossing biedt voor de ontbossing die wereldwijd aan de gang is. Omdat wij allen bekommerd zijn om de bescherming van het milieu, opteren we voor BambooTouch, een reeks ecologische producten die geen gevaar betekenen voor het evenwicht van onze planeet. Een volledig gamma van bamboeparket en -panelen

Gedragscode van de FEBO

Alle leden van de FEBO dienen de volgende gedragscode te volgen. Opzet van de FEBO is dat al haar leden, respectievelijk de nationale houthandelsverenigingen en de aangesloten bedrijven, zoveel mogelijk maatregelen treffen om op verantwoorde wijze met hout en houtproducten te werken.

1. De leden verbinden zich ertoe om enkel hout en houtproducten aan te kopen afkomstig uit bossen die legaal en duurzaam beheerd worden. De leden veroordelen zonder voorbehoud alle illegale bosbeheerpraktijken en de handel die hieruit voorkomt. Ze verbinden zich ertoe om samen te werken met leveranciers en andere belangengroepen om zulke praktijken uit te roeien.

2. De leden erkennen dat het geloofwaardig en onafhankelijk certificeren van bossen en de daaruit voortkomende producten het nuttigste instrument zijn om te garanderen dat het gecommercialiseerde hout afkomstig is uit bossen die legaal en duurzaam beheerd worden. Ze erkennen al de certificaten die steunen op beheercriteria en -indicatoren die internationaal erkend zijn.

3. In geval van twijfel over de herkomst van het hout trachten de leden, in de mate van het mogelijke, na te gaan dat het hout op een legale wijze bekomen werd, door het opvragen van geloofwaardige garanties bij de leveranciers. In afwachting van een eco-certificering kunnen legaliteitscertificaten of certificaten met betrekking tot duurzaam bosbeheer toegekend worden.